Kinderen bewust doelwit in volwassen oorlog

De helft van de slachtoffers in Syrië - doden, gewonden en ontheemden - zijn kinderen en jongeren. Recentelijk nog werden in Daraya in Syrië 300 lichamen gevonden en veel van hen, ook kinderen, waren door het hoofd geschoten. Onze directeur Bernard Uyttendaele vertelt over de verschrikkelijke situatie van Syrische kinderen en over de acties die War Child nu onderneemt.
12 september 2012

De oorlog in Syrië is om tragische reden uniek. In weinig andere recente conflicten worden de rechten van kinderen zo stelselmatig geschonden. De kinderen van Daraya, Aleppo, Homs en Houla zijn geen onbedoelde slachtoffers, geen ‘collateral damage’ om in militair jargon te spreken. Het is veel erger: kinderen zijn bewust doelwit van geweld. Voor zowel het regime-Assad als voor de oppositie.

Schendingen van kinderrechten

Beide partijen maken zich schuldig aan de zes ernstigste schendingen van kinderrechten in conflictsituaties, vastgelegd in de baanbrekende resolutie 1612 die in 2005 unaniem door de Veiligheidsraad van de VN aangenomen werd. Maar niemand is nog ter verantwoording geroepen voor deze gruwelijkheden. De lijst van ernstigste schendingen is zowel onvoorstelbaar als onaanvaardbaar: meer dan 1.700 kinderen zijn tot nu toe gedood.

  • Schending 1: kinderen worden soms op extreem brute wijze gedood, getuige het bloedbad in Houla in mei, waar lichamen van kinderen zijn gevonden met hun handen achter de rug gebonden.
  • Schending 2:  Het regeringsleger rekruteert kinderen van (zelfs) 8 jaar en ook het Vrije Syrische Leger zet inmiddels kinderen in als strijders.
  • Schending 3: scholen en ziekenhuizen zijn expliciet doelwit van aanvallen en worden gebruikt als militaire detentiecentra en uitkijkposten voor scherpschutters. Kinderen durven daardoor niet langer naar school te gaan.
  • Schending 4: verkrachting, ook van jonge kinderen, is een beproefde tactiek om angst te zaaien. Het vernietigt levens en traumatiseert doelbewust.
  • Schending 5: kinderen zijn ontvoerd. In april werden twintig kinderen uit Homs, in de leeftijd van 8 tot 13 jaar, gebruikt als ‘menselijk schild’. Zij werden voorin militaire voertuigen geplaatst om aanslagen door anti-overheidsgroepen te voorkomen.
  • Schending 6: kinderen in Syrië wordt willens en wetens de toegang tot humanitaire hulp ontzegd

Programma voor getraumatiseerde kinderen

War Child biedt hulp aan kinderen en jongeren die het gelukt is de grens met Libanon over te steken en het geweld te ontvluchten. Onze programma’s bieden momenteel zo’n 770 kinderen een veilige omgeving, helpen hun ervaringen te verwerken en bieden onderwijs, zodat ze na de beëindiging van deze ontwrichtende oorlog de draad van hun leven weer op kunnen pakken. Ervaring in andere conflictgebieden leert dat het essentieel is om professionele aandacht te geven aan de trauma’s die kinderen hebben opgelopen. Gebeurt dit niet, dan is de volgende generatie gedoemd opnieuw slachtoffer te worden. Juist nu, terwijl het geweld voortraast, moeten we aan de toekomst denken.

Tijd voor actie

Maar War Child wil vooral ook actie nu. Van Nederland en van de internationale gemeenschap. Het waarborgen van mensenrechten is een kerndoel van ons Nederlandse buitenlandbeleid. Waarom kent dat beleid dan geen focus op de rechten van kinderen in conflictgebieden?

Wij adviseren de Nederlandse regering met klem om advies in te winnen bij de VN-gezant voor kinderen en gewapend conflict om dit belangrijke thema zo snel mogelijk te verankeren in haar buitenlands beleid. Nederland kan een voortrekkersrol spelen door ervoor te pleiten dat kinderrechten in alle onderhandelingen en vredesplannen voor Syrië een centrale plaats moeten krijgen.

Op dit moment krijgen de troepen van Assad en van de oppositie het signaal dat zij straffeloos de toekomst van hun land letterlijk kunnen doodslaan. Dit is een tragedie voor de kinderen en voor hun families. Het is ook een recept voor een instabiel Midden-Oosten op lange termijn, en niet in het minst een ondermijning van de geloofwaardigheid van de internationale rechtsorde.