Algemene voorwaarden 'Martin Garrix voor War Child'-veiling

Art. 1 Toepassingsbereik 

1.1 In deze algemene (verkoop)voorwaarden is te verstaan onder ‘Algemene Voorwaarden’: deze algemene (verkoop)voorwaarden, ‘Veiling': openbare verkoop van roerende goederen, diensten en ervaringen, ‘Veilinghouder' of ‘War Child’: War Child als veilinghouder die een openbare veiling organiseert voor de verkoop van objecten voor het goede doel, ‘Bieder' of ‘Koper': de persoon die in veilingen zoals hiervoor genoemd, biedt of koopt, ‘Object(en)’: roerende goederen, diensten of ervaringen welke op de Veiling worden verkocht. 
1.2 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de gehele rechtsverhouding tussen War Child en Koper van de te veilen Objecten, waaronder die betreffende koop, verkoop, bemiddeling, waardering, beoordeling, taxaties, catalogisering, bewaring. Onder Koper wordt mede de aspirant-koper verstaan die deelneemt aan de veiling. 
1.3 Van deze Algemene Voorwaarden kan slechts worden afgeweken met uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring van War Child. 
1.4 De toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden wordt aan de veilingbezoeker kenbaar gemaakt door publicatie op internet. Een ieder die aan een veiling deelneemt, geeft daardoor te kennen de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden volledig te aanvaarden.

Art. 2 Informatie-/onderzoeksplicht

2.1 Omschrijvingen en alle schriftelijke of mondelinge inlichtingen worden door War Child naar haar beste weten verstrekt en kunnen nimmer aanleiding geven tot verhaal op War Child, of aangevoerd worden als reden voor Koper om zich te onttrekken aan zijn verplichtingen om het Object tot zich te nemen en te betalen.
2.2 Koper dient vóór de koop een eigen oordeel te vormen over de mate waarin het Object overeenkomt met de beschrijving ervan. De koper dient - waar redelijkerwijs nodig of gewenst - onafhankelijk advies van deskundigen in te roepen. Indien in de beschrijving bepaalde gebreken of onvolkomenheden zijn vermeld, beoogt dat een indicatie te zijn die niet uitputtend is en waaraan Koper geen rechten kan ontlenen.
2.3 War Child kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de juistheid van beschrijvingen of informatie op andere wijze kenbaar gemaakt.
2.4 War Child is niet verplicht aan derden inlichtingen omtrent namen of adressen van aanbieders van Objecten te verstrekken, behalve in het geval het Object een dienst of ervaring betreft.

Art. 3 Bieden

3.1 Koper kan via het internet zijn bod doorgeven. Het daadwerkelijke bieden, geschiedt bij de offline veiling voorafgaand aan het optreden van ‘Martin Garrix voor War Child’ in Paradiso.
3.2 War Child sluit iedere aansprakelijkheid ter zake van het- om welke redenen dan ook- niet slagen van een bieding uit.

Art. 4 Totstandkoming (koop)overeenkomst

4.1 De koop komt tot stand bij definitieve toewijzing. Van definitieve toewijzing is sprake wanneer het middels de hamerslag van de dienstdoende veilingmeester wordt toegeslagen en War Child het bod van Koper heeft geaccepteerd.
4.2 Het object wordt verkocht in de toestand waarin het zich ten tijde van toewijzing bevindt.
4.3 Door toewijzing ontstaat uitsluitend een (koop)overeenkomst van koop en verkoop tussen de hoogste bieder en War Child.
4.4 Objecten zijn na de toewijzing geheel voor rekening en risico van Koper, die echter niets mag vervoeren voordat betaling van alle door hem gekochte Objecten heeft plaatsgevonden.

Art. 5 Verplichtingen Koper

5.1 Koper moet 18 jaar of ouder zijn.
5.2 Koper dient zich op eerste verzoek van War Child te legitimeren.
5.3 Koper wordt geacht voor zichzelf te hebben gekocht en is aansprakelijk voor betaling der kooppenningen, zonder zich op een meester of lastgever te kunnen beroepen.
5.4 De rechten en plichten uit hoofde van de koopovereenkomst en deze Algemene Voorwaarden komen uitsluitend toe aan Koper en kunnen door deze niet aan derden worden overgedragen.
5.5 Het geveilde object zal door Koper moeten worden aangenomen in de staat waarin het zich bij levering bevindt, hetzij de Objecten door de Kopers gezien of niet gezien mochten zijn, zonder enige vordering of verhaal, hoe dan ook genoemd, hetzij over hoedanigheden, grootheid, hoeveelheid, maat, gewicht, benaming, zichtbare of verborgen gebreken, vergissingen of uit welke andere hoofde ook. Koper heeft nimmer aanspraak op vermindering of teruggave van de prijs.

Art. 6 Rechten War Child

6.1 War Child behoudt zich de volgende rechten voor:
a. zonder opgave van redenen personen als bieder of koper te weigeren;
b. te allen tijde wijziging te brengen in de orde van verkoop;
c. Objecten te doen uitvallen of toe te voegen;
d. kopen te combineren of te splitsen en alleen bij opbod te verkopen;
e. kopen niet te gunnen of op te houden;
f. vergissingen bij biedingen en toewijzing te herstellen, of een koop ongedaan te maken zonder dat een bieder van vergissingen gebruik mag maken en zich in dat geval op een tot stand gekomen koopovereenkomst mag beroepen
g. na toewijzing onmiddellijk gehele betaling te vorderen, terwijl bij weigering of onmacht van betaling War Child het recht heeft de koopovereenkomst ongedaan te maken en daarna het betreffende object te herveilen en het bod van de nalatige bieder niet weer aan te nemen;
h. indien Koper weigert op eerste verzoek volledige naam en adres aan War Child bekend te maken en daarop betrekking hebbende legitimatie te tonen, de koopovereenkomst te ontbinden en het Object te herveilen;
i. Objecten niet over te schrijven van de rekening van de oorspronkelijke koper op die van een ander;
j. gedurende de veiling geen Objecten af te geven;
k. Objecten waarover tijdens of kort na de veiling een geschil gerezen is, opnieuw in veiling te brengen, en een eventuele koopovereenkomst te ontbinden.

Art. 7 Betaling/ eigendomsoverdracht en eigendomsvoorbehoud

7.1 De betaling van het Object per bankoverboeking naar de bankrekening van War Child door Koper van de koopsom in Euro (€), indien van toepassing verhoogd met andere kosten, één en ander als door War Child vast te stellen, dient plaats te vinden direct nadat de koopovereenkomst tussen War Child en Koper tot stand is gekomen binnen de door War Child gesteld termijn zonder dat korting of verrekening is toegestaan, een en ander tenzij anders is overeengekomen.
7.2 Het Object wordt geleverd of overgedragen na ontvangst van volledige betaling door Koper op de bankrekening van War Child. De onvoorwaardelijke eigendom gaat pas over op de Koper indien alle verplichtingen uit de met War Child gesloten overeenkomst(en) zijn nagekomen.

Art. 8 Niet tijdige betaling

8.1 Indien Koper niet binnen de door War Child gestelde betaaltermijn betaalt, wordt de koop tussen War Child en Koper ontbonden. Alsdan heeft War Child de bevoegdheid het geveilde te herveilen.

Art. 9 Ophaaltermijn

9.1 Koper is verplicht het gekochte Object tot zich te nemen, al dan niet door het Object zelf af te (laten) halen of door het in ontvangst nemen van het door War Child toegezonden (door de Koper gekochte) Object, binnen een door War Child gestelde redelijke termijn.
9.2 Blijft de Koper in gebreke het gekochte Object aan te nemen of af te (laten) halen binnen de gestelde termijn van War Child, is de Koper van rechtswege in verzuim en is het gestelde in artikel 9 overeenkomstig van toepassing.

Art. 10 Aansprakelijkheid War Child

10.1 War Child is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan schilderijlijsten en overige omlijstingen, in de ruimste zin van het woord, en al het andere wat daarvan deel uitmaakt, waaronder glas. Dit leidt slechts tot uitzondering in gevallen waarvan de schade een gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van War Child en/ of de door haar ingeschakelde hulppersonen of personeelsleden.
10.2 In geen enkel geval is War Child aansprakelijk voor bedrijfsschade, gevolgschade, vermogensschade of elke vorm van indirecte schade.
10.3 War Child is niet aansprakelijk voor enig ongeval of enige vorm van geleden schade dan ook, die optreedt in of nabij gebouwen waar gelegenheid is tot inbreng, opslag, bezichtiging, afhaling en andere gedragingen die direct verband houden met de activiteiten van War Child.
10.4 Indien door of in verband met de uitvoering van een opdracht of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor War Child aansprakelijkheid draagt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen, waarop de door War Child gesloten algemene aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft.
10.5 Het betreden van gebouwen enigszins verbonden met War Child is geheel voor eigen risico.

Art. 11 Foto’s, illustraties en intellectuele eigendomsrechten

11.1 War Child is gerechtigd alle ter verkoop aangeboden (en reeds verkochte) Objecten te fotograferen, te illustreren of anderszins in beeld te brengen en af te (doen) beelden op welke wijze dan ook. War Child behoudt alle auteursrechten op deze afbeeldingen.

Art. 12 Privacy

12.1 War Child respecteert de privacy van alle gebruikers van haar veilingsite en draagt er zorgt ervoor dat de persoonlijke informatie vertrouwelijk wordt behandeld volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
12.2 War Child zal uw persoonsgegevens nadrukkelijk niet verhuren, vervreemden dan wel ter beschikking stellen aan derden ten behoeve van direct-marketing-activiteiten.
12.3 War Child gebruikt persoonlijke gegevens alleen om bestellingen snel en gemakkelijk af te handelen. Voor de afhandeling van een bestelling zijn naam, e-mailadres, afleveradres en betaalgegevens nodig en om kopers op de hoogte te houden van het afhandelingsproces.
12.4 War Child zal persoonlijke gegevens uitsluitend aan derden ter beschikking stellen in de navolgende gevallen:
a. als derden zijn betrokken bij het uitvoeren van bestellingen;
b. als War Child daartoe op basis van wettelijke bepalingen verplicht is en/of War Child daartoe genoodzaakt is als gevolg van een (gerechtelijke) procedure;
c. indien één of meer onderdelen of activa van de onderneming worden overgedragen aan een derde partij of dat War Child fuseert met een derde partij.
12.5 War Child maakt gebruik van cookies. Dit zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. War Child gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens de bestelling geen cookies ontvangt.
12.6 Deze privacy voorwaarden zijn niet van toepassing op internetsites van derden die mogelijk door middel van verwijzingen (zogeheten ‘links’) met de veiling website zijn verbonden. Door het aanklikken c.q. volgen van de verwijzingen, wordt de website verlaten. War Child heeft geen zeggenschap over de inhoud van internetsites van derden en is niet op de hoogte van de aldaar geldende privacyregels. Het is verstandig om bij gegevensverstrekking op internetsites van derden eerst het daar geldende privacy beleid door te nemen. War Child accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites of diensten van derden.

Art. 13. Diversen

13.1 Nietigheid, vernietiging of onverbindendheid van één der bepalingen van deze Algemene Voorwaarden laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. In het geval één of meer bepalingen nietig, vernietigd of onverbindend zijn, worden tussen Koper en War Child vervangende bepalingen overeengekomen die wel geldig zijn en die het meest de inhoud en strekking van de nietige, vernietigde of onverbindend gebleken bepaling(en) benaderen.
13.2 Op deze Algemene Voorwaarden is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing.
13.3 Alle geschillen voortvloeiende uit of in verband houdende met, een tussen Koper en War Child gesloten overeenkomst, de totstandkoming daarvan en deze Algemene Voorwaarden daaronder mede begrepen worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.