Actievoorwaarden online biedingen ‘Martin Garrix voor War Child’-veiling

De actievoorwaarden zijn van toepassing op de ‘Martin Garrix voor War Child’-veiling ten bate van het werk van War Child, hierna te noemen: 'actie' voor het Nederlandse publiek, hierna te noemen: 'deelnemers', door War Child, hierna te noemen: ‘War Child'.

Omschrijving actie

War Child roept het Nederlandse publiek op om een bod uit te brengen op de items uit de ‘Martin Garrix voor War Child’-veiling. Biedingen die via de website bij ons binnen komen zijn bindend. Dinsdag 21 februari zal tussen 10:00 en 14:00 uur telefonisch contact worden opgenomen met de hoogste bieders per item om hun bod mee te nemen in de offline veiling tijdens de avond in Paradiso.

Wat doet War Child met de opbrengst?

Het geld dat War Child door deze actie ontvangt, is bestemd voor de programma’s van War Child om oorlogskinderen in 14 landen via psychosociale hulp, bescherming en onderwijs te helpen.

Algemeen

- De actie loopt tot dinsdag 21 februari 10.00 uur.
- De hoogste bieders van de items worden dinsdag 21 februari tussen 10:00 en 14:00 uur telefonisch op de hoogte gebracht. Indien we de hoogste bieder op deze datum tussen 10:00 en 14:00 uur telefonisch niet kunnen bereiken, zijn wij helaas genoodzaakt om hun bod achterwege te laten tijdens de offline veiling.
- Deze actie is georganiseerd voor deelnemers van 18 jaar of ouder, woonachtig in Nederland.
- Alle personen die deelnemen aan de actie zijn gebonden aan de bepalingen van de algemene voorwaarden en deze actievoorwaarden. Deelname aan de actie houdt de aanvaarding in van de algemene voorwaarden en actievoorwaarden zonder enig voorbehoud.
- War Child behoudt zich het recht voor de actie voortijdig te beëindigen dan wel te verlengen.

Gebruik gegevens

- Alle gegevens die War Child verkrijgt in het kader van deze actie worden opgenomen in een gegevensbestand en zullen vertrouwelijk en conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens worden behandeld.
- De gegevens worden verzameld ten behoeve van War Child. Deze gegevens worden niet verstrekt aan derden.
- War Child zal deelnemers mogelijk benaderen via het opgegeven telefoonnummer om te bedanken, meer uitleg te geven over deze actie, het werk van War Child en andere mogelijkheden te bespreken om een bijdrage te leveren aan het werk van War Child.
- War Child is niet verantwoordelijk voor verloren gegane, ongeldige, vertraagde of onvolledige registraties.
- Als je op deze informatie geen prijs stelt kun je dit op elk gewenst moment schriftelijk melden aan War Child, Antwoordnummer 9295, 1000 WZ, Amsterdam of via info@warchild.nl.

Aansprakelijkheid

- War Child, de door haar ingeschakelde hulppersonen en/of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade, direct en/of indirect, die voortvloeit uit of op enige andere wijze verband houdt met de actie.
- Meer specifiek zijn War Child, de door haar ingeschakelde hulppersonen en/of derden niet aansprakelijk:
- Voor enige aanvullende uitgaven die de deelnemers eventueel maken in verband met de deelname aan de actie.
- Voor enige schade, direct en/of indirect, die voortvloeit uit, of op enige andere wijze verband houdt met, storingen in haar netwerk- computerhardware- of software van welke aard dan ook, die het verlies van inzendingen van deelnemers tot gevolg heeft of de vertraging daarvan.
- Voor enige schade, direct en/of indirect, die voortvloeit uit, of op enige andere wijze verband houdt met, het wijzigen of beëindigen van de actie.
Eventuele klachten kunnen worden ingediend via de website van War Child.

Overig

- Op deze actievoorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing. Eventuele hieruit of uit de actie en/of de test voortvloeiende geschillen dienen te worden voorgelegd aan de rechtbank te Amsterdam.
- Indien één of meer bepalingen van deze actievoorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, zal War Child een vervangende bepaling vaststellen die zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietig c.q. vernietigde bepaling benadert en die niet nietig of vernietigbaar is.

Spelregels

- De deelnemer doet mee aan de actie ten behoeve van de programma’s van War Child.
Door een bod uit te brengen op de veilingitems maakt men kans dat hun bod wordt meegenomen in de offline veiling op de avond van 21 februari in Paradiso. Hiervoor moet men het hoogste bod op een item hebben geboden. Elk uitgebracht bod is bindend.
- Deelnemers mogen meerdere malen een bod uitbrengen om hun kans te vergroten dat hun bod het hoogste bod op een item is.
- De opbrengsten van de veiling worden aan War Child afgedragen, die de opbrengsten besteedt aan de programma’s van War Child om oorlogskinderen te helpen bij het vreedzaam kunnen bouwen aan hun toekomst.
- Op dinsdag 21 februari worden de hoogste bieders per item telefonisch op de hoogte gesteld dat zij het hoogste bod op een item hebben. War Child stelt alleen de hoogste bieders persoonlijk op de hoogte. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.