ACTIEVOORWAARDEN TIKKIE ACTIE ‘ROEM’

Hieronder vind je de voorwaarden om mee te kunnen doen aan deze actie, lees ze goed door.

TIKKIE-ACTIEVOORWAARDEN WAR CHILD
Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de TIKKIE-actie van Stichting War Child, Helmholtzstraat 61 G in Amsterdam (‘War Child’) ten bate van het werk van War Child (de 'actie') voor het Nederlandse publiek (de 'deelnemers').

OMSCHRIJVING SMS-ACTIE
War Child roept het Nederlandse publiek op om een Tikkie te sturen via het Tikkie-account van War Child. Het betreft hier een eenmalige donatie. Voor deze actie, waarmee de deelnemer €5,- aan War Child doneert, worden geen overige kosten in rekening gebracht. Afmelden voor deze dienst is niet nodig omdat het een eenmalige dienst betreft.

WAT DOET WAR CHILD MET DE OPBRENGST?
Het geld dat War Child door deze actie ontvangt, is bestemd voor de programma’s van War Child om oorlogskinderen in 15 landen via psychosociale hulp, bescherming en onderwijs te helpen.

ALGEMEEN
- De actie loopt van dinsdag 19 december 2017 16:00 uur tot en met woensdagochtend 20 december 2017 11.00 uur.
- De winnaars worden donderdag 21 december 2017 tussen 09.00 uur en 14.00 uur op de hoogte gebracht via een Personal Message op Facebook. Indien de winnaar niet reageert voor 27 december 2017, zijn wij helaas genoodzaakt een andere winnaar te loten.
- Deze actie is georganiseerd voor deelnemers van 18 jaar of ouder, woonachtig in Nederland.
- Medewerkers van War Child (inclusief (event)vrijwilligers en voorlichters) dingen niet mee naar prijzen.
- Alle personen die deelnemen aan de actie zijn gebonden aan de bepalingen van deze actievoorwaarden. Deelname aan de actie houdt de aanvaarding in van de actievoorwaarden zonder enig voorbehoud.
- War Child behoudt zich het recht voor de actie voortijdig te beëindigen dan wel te verlengen.
- Aan deze actie zijn naast de donatiegelden geen andere kosten verbonden.

GEBRUIK GEGEVENS
- Alle gegevens die War Child verkrijgt in het kader van deze actie worden opgenomen in een gegevensbestand en zullen vertrouwelijk en conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens worden behandeld.
- De gegevens worden verzameld ten behoeve van War Child. Deze gegevens worden niet verstrekt aan derden.
- War Child is niet verantwoordelijk voor verloren gegane, ongeldige, vertraagde of onvolledige registraties.
- De deelnemer erkent dat gebruik kan worden gemaakt van zijn gegevens voor het sturen van informatie over War Child en fondsenwervende doeleinden van War Child.
- Als je op deze informatie geen prijs stelt kun je dit op elk gewenst moment schriftelijk melden aan War Child, Antwoordnummer 9295, 1000 WZ, Amsterdam of via info@warchild.nl.

AANSPRAKELIJKHEID
- War Child, de door haar ingeschakelde hulppersonen en/of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade, direct en/of indirect, die voortvloeit uit of op enige andere wijze verband houdt met de actie.
- Meer specifiek zijn War Child, de door haar ingeschakelde hulppersonen en/of derden niet aansprakelijk:
- Voor de inhoud van de door deelnemers gemaakte uitnodiging die verstuurd wordt via Tikkie en eventueel daaruit voortkomende schade.
- Voor enige aanvullende uitgaven die de deelnemers eventueel maken in verband met de deelname aan de actie.
- Voor enige schade, direct en/of indirect, die voortvloeit uit, of op enige andere wijze verband houdt met, storingen in haar netwerk- computerhardware- of software van welke aard dan ook, die het verlies van inzendingen van deelnemers tot gevolg heeft of de vertraging daarvan.
- Voor enige schade, direct en/of indirect, die voortvloeit uit, of op enige andere wijze verband houdt met, het wijzigen of beëindigen van de actie.
Eventuele klachten kunnen worden ingediend via de website van War Child of via info@warchild.nl.

OVERIG
- Op deze actievoorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing. Eventuele hieruit of uit de actie voortvloeiende geschillen dienen te worden voorgelegd aan de rechtbank te Amsterdam.
- Indien één of meer bepalingen van deze actievoorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, zal War Child een vervangende bepaling vaststellen die zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietig c.q. vernietigde bepaling benadert en die niet nietig of vernietigbaar is.
- War Child kan te allen tijde deze actievoorwaarden wijzigen; wij raden je daarom aan om deze voorwaarden regelmatig te raadplegen.

SPELREGELS
- De deelnemer doet mee aan de TIKKIE-actie ten behoeve van de programma’s van War Child. Door een donatie te doen van €5,- maakt de deelnemer kans op 2 tickets voor het toneelstuk ‘ROEM’. In totaal kunnen we 5x2 tickets weggeven.
- De kosten van deze eenmalige actie zijn €5,- per Tikkie.
- Dit is geen abonnementsdienst. Deelnemers mogen zo vaak mogelijk een tikkie sturen om hun kans op kaarten te vergroten.
- Deze dienst is geschikt voor alle mobiele toestellen en desktops/laptops.
- Voor het uit voeren van deze dienst werkt War Child samen met Tikkie.
- Het bedrag wordt rechtstreeks aan War Child afgedragen, die de opbrengsten besteedt aan de programma’s van War Child om oorlogskinderen te helpen bij het vreedzaam kunnen bouwen aan hun toekomst De opbrengsten voor War Child n.a.v. Tikkie zijn als volgt: het bedrag van tikkie wordt naar WCH overgemaakt minus 18 cent.

- De winnaars worden donderdag 21 december 2017 tussen 09.00 uur en 14.00 uur op de hoogte gebracht via een Personal Message op Facebook. War Child stelt alleen de winnaars persoonlijk op de hoogte van de uitslag van de winactie. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.