SMS-actievoorwaarden War Child

De actievoorwaarden zijn van toepassing op de sms-actie van War Child ten bate van het werk van War Child, hierna te noemen: 'actie' voor het Nederlandse publiek, hierna te noemen: 'deelnemers', door War Child, hierna te noemen: ‘War Child'.

Omschrijving SMS-actie
War Child roept het Nederlandse publiek op om een sms met het woord 'FOOL', 'BROEDER', 'NIELSON' of 'JORDAN' te sturen naar het nummer 4333. Het betreft hier een eenmalige donatie. Voor deze sms, waarmee de deelnemer € 3,00 aan War Child doneert, worden de normale kosten voor het verzenden van een sms-bericht gerekend. Vervolgens wordt deze sms beantwoord met een bedank-sms. Met deze bedank-sms wordt eenmalig een donatie van € 3 doorbelast op de mobiele telefoonrekening van de deelnemer. Afmelden voor deze dienst is niet nodig omdat het een eenmalige dienst betreft.

Wat doet War Child met de opbrengst?
Het geld dat War Child door deze actie ontvangt, is bestemd voor de programma’s van War Child om oorlogskinderen in 14 landen via psychosociale hulp, bescherming en onderwijs te helpen.

Algemeen
· De actie loopt tot donderdag 3 november 10:00 uur.
· Deze actie is georganiseerd voor deelnemers van 18 jaar of ouder, woonachtig in Nederland.
· Alle personen die deelnemen aan de actie zijn gebonden aan de bepalingen van deze actievoorwaarden. Deelname aan de actie houdt de aanvaarding in van de actievoorwaarden zonder enig voorbehoud.
· War Child behoudt zich het recht voor de actie voortijdig te beëindigen dan wel te verlengen.
· Aan deze actie zijn naast de kosten voor het versturen van de sms en de donatiegelden geen andere kosten verbonden.

Gebruik gegevens
· Alle gegevens die War Child verkrijgt in het kader van deze actie worden opgenomen in een gegevensbestand en zullen vertrouwelijk en conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens worden behandeld.
· De gegevens worden verzameld ten behoeve van War Child. Deze gegevens worden niet verstrekt aan derden.
· War Child zal deelnemers mogelijk benaderen via het voor het sms-en gebruikte telefoonnummer om te bedanken voor de gegeven bijdrage, meer uitleg te geven over deze actie en het werk van War Child en andere mogelijkheden te bespreken om een bijdrage te leveren aan het werk van War Child.
· War Child is niet verantwoordelijk voor verloren gegane, ongeldige, vertraagde of onvolledige registraties.
· Als je op deze informatie geen prijs stelt kun je dit op elk gewenst moment schriftelijk melden aan War Child, Antwoordnummer 9295, 1000 WZ, Amsterdam of via info@warchild.nl.

Aansprakelijkheid
· War Child, de door haar ingeschakelde hulppersonen en/of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade, direct en/of indirect, die voortvloeit uit of op enige andere wijze verband houdt met de actie. Meer specifiek zijn War Child, de door haar ingeschakelde hulppersonen en/of derden niet aansprakelijk:
· Voor de inhoud van de door deelnemers gemaakte uitnodiging en eventueel daaruit voortkomende schade.
· Voor enige aanvullende uitgaven die de deelnemers eventueel maken in verband met de deelname aan de actie.
· Voor enige schade, direct en/of indirect, die voortvloeit uit, of op enige andere wijze verband houdt met, storingen in haar netwerk- computerhardware- of software van welke aard dan ook, die het verlies van inzendingen van deelnemers tot gevolg heeft of de vertraging daarvan.
· Voor enige schade, direct en/of indirect, die voortvloeit uit, of op enige andere wijze verband houdt met, het wijzigen of beëindigen van de actie.

Overig
· Op deze actievoorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing. Eventuele hieruit of uit de actie en/of de test voortvloeiende geschillen dienen te worden voorgelegd aan de rechtbank te Amsterdam.
· Indien één of meer bepalingen van deze actievoorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, zal War Child een vervangende bepaling vaststellen die zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietig c.q. vernietigde bepaling benadert en die niet nietig of vernietigbaar is.

Spelregels
· De deelnemer doet mee aan de sms-actie ten behoeve van de programma’s van War Child. Door een sms met de tekst ‘FOOL’, 'BROEDER’, 'NIELSON' of ‘JORDAN’ te sturen naar 4333. Als reactie ontvangt de deelnemer een bedank-sms. Met deze sms zal eenmalig een bedrag van € 3 bij de eerstvolgende telefoonrekening van de deelnemer worden opgeteld. 

· De kosten van deze eenmalige sms-dienst zijn € 3 per ontvangen bericht, exclusief de telefoonkosten voor verzending van het sms-bericht. Dit bedrag wordt door de provider in rekening gebracht.
· Dit is geen abonnementsdienst. Deelnemers mogen zo vaak mogelijk sms-en om hun kans op kaarten te vergroten.
· Deze dienst is geschikt voor alle mobiele toestellen.
· Ben je jonger dan 18? Vraag dan toestemming aan jouw ouders of verzorgers.
· Voor het uit voeren van deze dienst werkt War Child samen met GEEFmobiel, een onderdeel van VFI, de branchevereniging voor landelijk wervende goede doelen.
· Het bedrag wordt rechtstreeks aan War Child afgedragen, die de opbrengsten besteedt aan de programma’s van War Child om oorlogskinderen te helpen bij het vreedzaam kunnen bouwen aan hun toekomst. De opbrengsten voor War Child n.a.v. een sms zijn als volgt: uw donatie incl. btw minus de kosten van de operators incl. btw minus de administratiekosten incl. btw (gemiddeld 33 cent).
· Deze dienst voldoet aan de Sms Gedragscode en Reclamecode sms-dienstverlening.
· Op 3 november 2016 wordt op onpartijdige wijze uit alle SMS’ers 5 winnaars gekozen die elk 2 kaarten winnen om een optreden van Broederliefde, Douwe Bob, Julian Jordan of Nielson (afhankelijk van het verzonden keyword) bij te wonen. War Child stelt alleen de winnaars persoonlijk op de hoogte van de uitslag van de win-actie. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

Ga terug naar de actie